Algemene voorwaarden

Tacx bv | Rijksstraatweg 52 | 2214 BW Wassenaar | Nederland | F (31) 070-5116411 | T (31) 070 511 9259 | E info@tacx.nl

Tacx B.V. is een onderneming die zich bezig houdt met het produceren van uiteenlopende producten voor verschillende facetten van de wielersport. Tacx B.V. handelt daarbij hoofdzakelijk met wederverkopers (waaronder groothandelaren) maar levert in sommige gevallen ook rechtstreeks aan consumenten. De algemene voorwaarden van Tacx B.V. zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tacx B.V. (en de met haar gelieerde vennootschappen) en haar wederpartij, ongeacht of deze consument is of een zakelijke wederpartij.Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities en toepassing
Artikel 2 – Overeenkomst
Artikel 3 – Afwijkingen
Artikel 4 – Tarieven, prijzen en acties
Artikel 5 – Einde overeenkomst
Artikel 6 – Betaling; zekerheden
Artikel 7 – Vervoer; verzekeringen
Artikel 8 – Aflevering en risico
Artikel 9 – Klachten
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Garantie
Artikel 13 – Nazorg; controles
Artikel 14 – Kwaliteitsnormen bidons
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Vrijwaring
Artikel 17 – Meer wederpartijen; meer ondertekenaars
Artikel 18 – Competentie en toepassing Nederlands recht
Artikel 19 – Bijzondere bepalingen voor koop op afstand door consumenten (Tacx Online shop)
Artikel 20 – Tacx coach

 

Artikel 1 – Definities en toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen, tussen Tacx B.V., verder te noemen Tacx, en de wederpartij. Tenzij hieronder anders bepaald worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘overeenkomsten’ genoemd.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘wederpartij’ verstaan, diegene die als koper, opdrachtgever, huurder, of in welke hoedanigheid dan ook handelt met Tacx.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij zijn niet toepasselijk en binden Tacx niet.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen wederpartij en enige aan Tacx gelieerde partij, zoals een dochter-, zuster- of moedervennootschap. In dat geval wordt in de onderhavige voorwaarden onder Tacx verstaan die gelieerde partij.
 5. Afwijking van de onderhavige voorwaarden is uitsluitend toegestaan voorzover schriftelijk en uitdrukkelijk overeen gekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
 6. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Tacx om andere redenen geen beroep kan doen.
 7. In het geval de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld prevaleert, in het geval van conflict op enig onderdeel tussen die vertaling en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst op bedoeld onderdeel.

 

Article 2 – Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Tacx zijn vrijblijvend. Het enkele uitbrengen door Tacx van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Tacx niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod Tacx heeft bereikt, tenzij Tacx haar vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept.
 3. Indien in de acceptatie enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Tacx aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door wederpartij worden gehanteerd.
 4. Rechtshandelingen van wederpartij met ondergeschikten van Tacx binden Tacx niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen door Tacx schriftelijk en uitdrukkelijk wordt ingestemd.

 

Artikel 3 – Afwijkingen

 1. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Tacx is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: koersstijgingen, stijging van de kosten van grondstoffen, materialen, half-fabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, transport, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in – en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet is Tacx gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen. Als Tacx de overeengekomen prijs verhoogt is de klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Als gevolg dient de klant het product te retourneren.
 3. Het is Tacx toegestaan af te wijken van verstrekte gewichten, aantallen, levertijden, technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover een dergelijke afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder van het totale gewicht, aantallen, levertijden, enzovoort, alsmede die afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de waarde van het verkochte of geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten moeten worden gemaakt en/of extra risico’s aanwezig zijn zal Tacx een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze extra kosten en extra risico’s.
 5. Tacx is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

 

Artikel 4 – Tarieven, prijzen en acties 

 1. Voor alle zaken en, zo toepasselijk: werkzaamheden, zullen prijzen en /of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan de door Tacx gebruikelijker wijs gehanteerde prijs, of een billijke prijs – als deze hoger is – geldt.
 2. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Tacx niet, tenzij die in een volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.
 3. Tacx behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of voortijdig een actie te beëindigen.

 

Artikel 5 – Einde overeenkomst 

 1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Tacx niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel als hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, heeft Tacx het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeen komst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tacx is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de wederpartij te vorderen alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 2. In het geval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Tacx schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen wederpartij nauwkeurig dient te omschrijven.

 

Artikel 6 – Betaling; zekerheden 

 1. De betaling van de koopsom, vergoeding of anders genaamde tegenprestatie voor hetgeen Tacx presteert dient, als niets anders is overeengekomen, binnen acht dagen na de ter beschikkingstelling van het verkochte aan wederpartij te geschieden en is dan opeisbaar, zonder aftrek van enige korting, schadevergoeding of verrekening met enige (andere) vordering die wederpartij op Tacx heeft. Verrekening of opschorting door wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
 2. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 3. Bij meerdere vorderingen van Tacx op wederpartij wordt een betaling door wederpartij eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel wederpartij aanwijst.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1, wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, alsmede vergoeding van zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten ter inning van de vordering, zulks conform het rapport Voor Werk II met een minimum van € 200,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, is voor die periode de wettelijke rente verschuldigd in plaats van contractuele rente. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals onder meer de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.
 5. Tacx is gerechtigd alvorens af te leveren, met de aflevering voort te gaan, of (anderszins) te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, zulks ter beoordeling aan Tacx, te verstrekken om nakoming van de betalingsverplichtingen zeker te stellen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht op eerste verzoek van Tacx op andere wijze voor Tacx genoegzame wijze aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Tacx is te allen tijde gerechtigd een in de hiervoor bedoelde zin door wederpartij voorgestelde betalingswijze te weigeren.
 6. Wederpartij verleent Tacx reeds nu voor alsdan pandrecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van Tacx worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij, in welke hoedanigheid en uit welken hoofde dan ook, aan Tacx verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
 7. De weigering door wederpartij de gevraagde zekerheidstelling te geven geeft Tacx het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door haar geleden schade.

 

Artikel 7 – Vervoer; verzekeringen 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Tacx gerechtigd de vervoerder van verkochte of anderszins te leveren zaken aan te wijzen, ongeacht voor wiens rekening de kosten van vervoer zijn.
 2. De kosten van vervoer zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van wederpartij.
 3. Wederpartij is gehouden alle noodzakelijke, gebruikelijke en/of wenselijke verzekeringen met betrekking tot de te leveren c.q. geleverde zaken te sluiten, transportverzekeringen daaronder begrepen, in ieder geval vanaf de plaats, respectievelijk het moment van de aflevering als bedoeld in artikel 8 lid 1, respectievelijk artikel 8 lid 2.

 

Artikel 8 – Aflevering en risico 

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken aan wederpartij ter plaatse waar Tacx haar bedrijf uitoefent of die zaken betrokken heeft. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van Tacx aan wederpartij dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 2. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. Wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien zij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Tacx ophaalt of weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij franco levering uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. Het aannemen van zaken van of namens Tacx door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

 

Artikel 9 – Klachten 

 1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de levering en/ of anderszins de prestatie van Tacx onderzoeken of Tacx de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Tacx er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het in dit lid bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk twee kalenderdagen na op- of aflevering.
 2. Tacx is in geval van non-conformiteit steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke zaak en/of prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar keuze van Tacx, het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden, onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 3. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 4. De factuur van Tacx geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen uiterlijk acht kalenderdagen na de factuurdatum een schriftelijk protest bij Tacx heeft ingediend.
 5. Indien de in het eerste en vierde lid bedoelde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Tacx voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
 6. De prestatie van Tacx geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 7. Ben je niet tevreden over onze service of producten dan vernemen wij dit uiteraard graag. Wanneer dit niet tot een oplossing van het geschil leidt kan je dit melden via het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Commissie. Dit platvorm kun je vinden via http://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door, namens of voor rekening of risico van Tacx te leveren en geleverde zaken, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van Tacx of de partij die eigenaar van die zaken is tot de wederpartij zal hebben voldaan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Tacx krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten.
 2. Wederpartij heeft, zolang zij niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met Tacx, het recht om de geleverde zaken zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en/of te verwerken. Indien het eigendomsrecht van Tacx na bewerking door zaaksvorming, vermenging, natrekking of anderszins teniet gaat, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de (mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op Tacx over. De wederpartij treedt vanaf dan kosteloos als houder en bewaarnemer van de betreffende zaak waarvan aan Tacx de (mede-)eigendom toekomt op.
 3. Indien wederpartij in verzuim is, is Tacx bevoegd de zaken direct op te eisen van een ieder die deze houdt.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom 

Tacx behoudt zich te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot al hetgeen zij aan wederpartij heeft geleverd, alsmede met betrekking tot al hetgeen daarmee in enig, direct of indirect, verband staat. Wederpartij zal de handelsnaam, het merk of welk ander intellectueel eigendomsrecht van Tacx dan ook respecteren en niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Tacx gebruiken, in welke zin dan ook, noch ook de naam van Tacx zonder toestemming van deze aanwenden met het oogmerk andere waren of diensten dan die van Tacx zelf in enig verband te brengen met Tacx, direct of indirect.

 

Artikel 12 – Garantie

 1. Tacx garandeert dat de door haar geleverde zaken beantwoorden aan het doel waarvoor die zaken kennelijk en voor Tacx kenbaar worden geleverd.
 2. Als Tacx niet voldoende in de gelegenheid wordt gesteld om een voorkomende onvolkomenheid aan of in verband met de geleverde zaak te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij.
 3. De garantie geldt niet als wederpartij of derden – zonder schriftelijke toestemming van Tacx – werkzaamheden aan de geleverde zaak hebben verricht, die zaak verder ver- of bewerken, die zaak onvoldoende zorgvuldig opslaan en, in het algemeen, in alle gevallen waarin niet met zodanige zorgvuldigheid wordt opgetreden als Tacx van een alerte en zorgvuldige wederpartij mag verlangen.
 4. De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet overeenkomstig de bij de inbedrijfstelling verstrekte voorschriften wordt behandeld of niet voor het doel waarvoor het is gekocht wordt gebruikt.

 

Artikel 13 – Nazorg; controles

 1. Tacx dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schadebeperkende maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting.
 2. Als Tacx niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.
 3. Indien het verrichten van controles wordt afgesproken of, naar keuze van Tacx, wenselijk is, dient wederpartij hieraan alle door Tacx verlangde medewerking te verlenen.
 4. Tenzij anders overeengekomen zijn controles voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 14 – Kwaliteitsnormen bidons

 1. Specifiek voor de verkoop en levering van bedrukte bidons gelden de navolgende bepalingen, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 3.
 2. Tacx bedrukt gekleurde bidons en/of laat die bedrukken met onderdrukking van een witfilm. In verband met een overlap met andere kleuren wordt bij het maken van de films een tolerantie van de witfilm toegestaan van -0,5 mm of, indien een grotere afwijking zich voordoet, een zodanige minimale tolerantie als in het gegeven geval redelijk is. Voor aanspraken wegens afwijkingen binnen deze tolerantie(s) is Tacx nimmer aansprakelijk.
 3. Tacx is niet aansprakelijk voor kleurverschil tussen de PMS kleuren op gekleurde bidons en de PMS kleuren op de kleurenwaaier. Dergelijk kleurverschil treedt ook op bij gebruik van een witte onderdruk en is derhalve onontkoombaar. Opgetreden kleurverschil komt niet voor rekening en verantwoording van Tacx.
 4. De wederpartij houdt bij het maken van het ontwerp rekening met een tolerantie van 0,5 mm, of een zodanige tolerantie als in het geven geval redelijk is, indien diverse kleuren over elkaar worden gedrukt.
 5. Tacx zal trachten de kleuren op de kleurenprint bij het drukken in full colour zo goed mogelijk te benaderen. De wederpartij moet echter bedacht zijn op het feit, dat de specifieke kleuren die worden samengesteld uit de vier basiskleuren kunnen afwijken van de PMS kleuren van de kleurenprint. De wederpartij houdt in redelijkheid rekening met het feit dat de kleur nooit de specifieke PMS kleur op de kleurenwaaier zal zijn. Kleurafwijkingen komen, behalve indien Tacx ter zake opzet of grove schuld verweten moet worden, niet voor rekening van Tacx.
 6. Indien wederpartij kiest voor een geheel sluitend ontwerp van de film dan houdt zij rekening met een overlap van 2 mm. Een eventuele ophoping van kleuren die daaruit ontstaat komt niet voor rekening van Tacx maar ligt in de risicosfeer van wederpartij.
 7. In verband met bepaalde in lid 5 kan wederpartij ervoor kiezen om de film korter te maken waardoor geen overlap ontstaat. Wederpartij houdt hierbij rekening met het feit dat er dan een onbedrukte balk van boven naar beneden over de bidon ontstaat.
 8. De wederpartij houdt bij het maken van een ontwerp rekening met de grootte van lijnen en openingen van minimaal 0,5 mm. Wederpartij houdt rekening met het feit dat kleinere openingen kunnen dichtlopen waardoor de uitstraling van de bidons slordig wordt. Het maken van een ontwerp voor de bidons waarbij een en of ander kan plaatsvinden ligt geheel in de risicosfeer van wederpartij.
 9. De wederpartij houdt bij het maken van een ontwerp rekening met de naden van de bidon. Voor de Splash- en Sportbidon geldt: het begin en het eind is één van de twee naden. Wederpartij houdt hierbij rekening met de tweede naad als zij niet wil dat hier een logo overeen loopt. Voor de Source-bidon geldt: de naad loopt dwars over de voorzijde van de bidon in verband met de stand van de dop.
 10. De wederpartij is geheel verantwoordelijk voor de films die zij zelf aanlevert. Tacx draagt, indien geen of onvoldoende rekening is gehouden met het bepaalde in de voorgaande leden, geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat en is ter zake nimmer aansprakelijk. Ten aanzien van de omvang van de eventuele aansprakelijkheid blijft het bepaalde in de leden 5 tot en met 8 van artikel 15 onverminderd van kracht.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Tacx is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch aan een oorzaak die krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
 2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme en /of ongeschikte weersomstandigheden, oorlog of oorlogsgevaar, besmetting of gevaar voor besmetting, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Tacx of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Tacx of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Tacx die is ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
 3. Tacx aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is. Tevens is Tacx niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Tacx van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet.
 4. Tacx is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of gedane onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij Tacx werkzame leidinggevenden.
 5. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt, dat indien Tacx op grond van een toerekenbare tekortkoming gehouden is schade aan de wederpartij te vergoeden Tacx de mogelijkheid heeft, te harer keuze, hetzij over te gaan tot herstel in natura c.q. vervanging van die zaak of zaken die niet correct geleverd is, respectievelijk zijn, hetzij vergoeding in geld.
 6. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of eventuele andere bedrijfsschade en/of gevolgschade.
 7. De verplichting tot vergoeding van schade zal in alle gevallen nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) terzake van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.
 8. In ieder geval is Tacx nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan € 10.000,00.
 9. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Tacx kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de wederpartij worden aangesproken.

 

Artikel 16 – Vrijwaring

Indien Tacx terzake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij Tacx terzake volledig vrijwaren en Tacx alles vergoeden wat Tacx aan deze derde dient te voldoen. De wederpartij is tevens verplicht Tacx te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Tacx.

 

Artikel 17 – Meer wederpartijen; meer ondertekenaars
Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst hebben aangegaan, of meerdere personen een overeenkomst met Tacx hebben ondertekend is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

 

Artikel 18 – Competentie en toepassing Nederlands recht

 1. In alle geschillen, die over de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden ingesloten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde civiele rechter in Nederland en wel binnen het rechtsgebied waarin Tacx is gevestigd. Tacx is echter, desgewenst, ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechter voor te leggen.
 2. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 3. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 19 – Bijzondere bepalingen voor koop op afstand door consumenten (Tacx Online shop)

 1. De bepalingen in dit artikel zijn alleen van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten strekkende tot een koop op afstand tussen Tacx en een consument, zijnde een natuurlijke persoon, handelende voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Indien en voorzover de bepalingen in dit artikel strijdig zijn met de andere artikelen uit deze Algemene Voorwaarden, prevaleert voor dergelijke overeenkomsten het in dit artikel gestelde.
 2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze 30 dagen termijn is een fatale termijn. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Tacx mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een gebruik van het product dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het elektronische formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tacx schriftelijk per post, fax of e-mail. Het elektronische formulier is te raadplegen via https://support.rf.tacx.com/hc/nl/articles/213012069-Tacx-webshop-retour-procedure.
 5. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de bedoelde melding, moet de consument het product terugzenden of overhandigen aan (een gemachtigde van) Tacx. Dit hoeft niet als Tacx heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De 30 dagen termijn uit dit lid is een fatale termijn. Indien het product na deze 30 dagen termijn wordt teruggezonden of overhandigd, bestaat voor de consument geen recht op vergoeding (terugbetaling) van de door de consument aan Tacx verrichte betalingen.
 6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Tacx verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 8. De consument draagt alle rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 10. Als Tacx de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 11. Tacx vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten, door Tacx in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Tacx aanbiedt het product zelf af te halen, wacht Tacx met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 12. Tacx gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 13. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Tacx de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 14. Tacx sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:
  a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tacx geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  b. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consumenten en b) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Tacx de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  c. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  d. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  i. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de consument voorafgaand aan de levering ervan uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd van 30 dagen; en b. de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht op ontbinding.
  j. Goederen gemaakt volgens specifieke wensen van de klant, of die gepersonaliseerd zij.
  o. Kranten of periodieke tijdschriften, tenzij anders aangegeven.
 15. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 16. In afwijking van het vorige lid kan Tacx producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Tacx geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 17. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 18. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 20 – Tacx coach

 1. Het Tacx Coach gedeelte van de Tacx website is met grootse zorgvuldigheid samengesteld. Bij gebruik van de informatie afkomstig van deze website stemt u in met deze disclaimer. De hieronder genoemde punten zijn van toepassing op de Tacx website, met name het Tacx Coach gedeelte.
 2. Tacx BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op de website aangeboden informatie, het bedrijft staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 3. Tacx BV zal zorg dragen voor het regelmatig bijwerken van de informatie en aanbrengen van toevoegingen. Echter staat Tacx BV niet in voor de actualiteit van de informatie. De inhoud van deze site slechts bedoeld als informatie. Tacx BV is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden van de aangeboden inhoud.
 4. Tacx BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Tacx BV sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.
 5. Tacx BV is niet verantwoordelijk voor website en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 6. Tacx BV behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

 


Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan.
Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Laatst geupdate maart 2015. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, nummer 27133005 (Tacx International bv)

©2015 Tacx bv. Alle rechten voorbehouden.